W-Re-HfC合金中第二相粒子的微观结构表征
刘梦,刘雪山,孙本哲,李榕,宋久鹏
Microstructural characterization of second-phase particles in W-Re-HfC alloys
LIU Meng,LIU Xue-shan,SUN Ben-zhe,LI Rong,SONG Jiu-peng
沈阳工业大学学报 . 2022, (4): 403 -408 .  DOI: 10.7688/j.issn.1000-1646.2022.04.08